Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010

Microsoft – Commercial – Android iOS Windows Mac
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Microsoft Excel 2010 is a platform for developing powerful business and financial solutions. You can write code to customize and extend Excel 2010 in many ways – automating operations, user interface customizations, data entry forms and extending formulas with user defined functions, to name just a few. The following table details some of the improvements made in Excel 2010. Table 2. New Excel 2010 developer features. The XLL Software Development Kit (SDK) now supports calling new worksheet functions, developing asynchronous user-defined functions, developing cluster-safe user-defined functions that can be offloaded to a compute cluster, and building 64-bit XLL add-ins.

Tổng quan

Microsoft Excel 2010 là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Excel 2010 hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/03/2010.

Microsoft Excel 2010 đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac.

Người sử dụng của Microsoft Excel 2010 đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Excel 2010!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Microsoft Excel 2010 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.