Microsoft Excel 2010

Microsoft Excel 2010

Microsoft – Commercial – Android iOS Windows Mac
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Microsoft Excel 2010 là một nền tảng để phát triển các giải pháp kinh doanh và tài chính mạnh mẽ. Bạn có thể viết mã để tùy chỉnh và mở rộng Excel 2010 theo nhiều cách - tự động hóa các hoạt động, tùy chỉnh giao diện người dùng, biểu mẫu nhập dữ liệu và mở rộng công thức với các chức năng do người dùng xác định, để đặt tên chỉ một vài. Bảng sau đây chi tiết một số cải tiến được thực hiện trong Excel 2010. Bảng 2. Các tính năng mới của nhà phát triển Excel 2010. Bộ phát triển phần mềm XLL (SDK) hiện hỗ trợ gọi các chức năng trang tính mới, phát triển các chức năng do người dùng xác định không đồng bộ, phát triển các chức năng do người dùng xác định an toàn theo cụm có thể được tải xuống cụm máy tính và xây dựng các bổ trợ XLL 64 bit.

Tổng quan

Microsoft Excel 2010 là một Commercial phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Excel 2010 hiện thời không rõ. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/03/2010.

Microsoft Excel 2010 đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/iOS/Windows/Mac.

Người sử dụng của Microsoft Excel 2010 đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Excel 2010!

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có Microsoft Excel 2010 cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.